Archív článkov

Udalosti

História

Klub založili v marci 1964 Ing. Ján Gríger, Ladislav Novotný, p.g. Emanuel Šváb a Ing. Ján Tulis. Prvá akcia sa uskutočnila 31.3.1964 do Čertovej diery. V klube od začiatku pracovali niekoľkí geológovia a geofyzici – profesionáli, čím bolo predurčené smerovanie a zameranie činnosti. Od začiatku členovia dbali na systematickú a cieľavedomú prácu. Pre osobitosť jaskyniarskej činnosti však trvalo niekoľko rokov, pokiaľ kolektív dosiahol primeranú, možno povedať aj vysokú kvalitatívnu a kvantitatívnu úroveň. S rozvojom činnosti a známosti vo verejnosti, hlavne v súvislosti s objavom Stratenskej jaskyne, sa rozširovala členská základňa čo do počtu a pestrosti profesií členov. So striedaním úspechov a neúspechov sa striedali v klube aj ľudia. Za 47 rokov bolo členmi klubu 134 ľudí, pričom v tomto roku má klub 42 členov.

Z týchto členov má 20 vysokoškolské vzdelanie, z toho 2 s geologickou profesiou, okrem ďalších so stredoškolským vzdelaním. Prevládajúca časť členov má bydlisko v Spišskej Novej Vsi (11), ďalší sú z Popradu, Svitu, Kežmarku, Levoče, Markušoviec, Olcnavy, Studenca, Bystrian, Košíc, Slovenskej Lupče, Bratislavy a Českej republiky (Tišnov, Ostrava-Hlučín, Brno).

Prvým predsedom do roku 1965 bol p. g. Emanuel Šváb, po ňom Ing. Ján Gríger do roku 1968. Od roku 1969 už viac ako 40 rokov úspešne organizačne a odborne riadi činnosť klubu predseda Ing. Ján Tulis.

Záujmovým územím Speleologického klubu je nielen celé územie národného parku Slovenský raj, ale aj na západe priliehajúce územie Nízkych Tatier po dolinu Bystrá a odtiaľ na juh po Telgárt, odkiaľ sa v sedle Besník pripája na Slovenský raj. Východne od Slovenského raja až po Markušovce sú to denudačné ostrovy karbonátov patriace Havraním vrchom. Nemálo pracovných aktivít vykonávali členovia pri celoslovenských akciách SSS a pri zahraničných exkurziách a expedíciách.

Hlavnou náplňou práce klubu bol a je prieskum a výskum krasových javov, ich dokumentácia, evidencia a ochrana.

Za 47 rokov speleologickej práce v teréne sa zhromaždilo množstvo nových údajov o krasových javoch vo forme registra. Zatiaľ čo do roku 1973 (Droppa A.) bolo tu známych 45 jaskýň a priepastí, v roku 2012 klub eviduje  vyše 500  jaskýň s celkovou dĺžkou viac ako 32 km a 11 priepastí s celkovou hĺbkou 117 m.

Jednou z osvedčených aktivít klubu sú pracovné jaskyniarske týždne, ktoré sa uskutočnili 44 krát (mimo r. 1977-1978), z toho 7 krát zamerané na prácu v Medvedej jaskyni a v závrtoch na Glaci (od roku 1966). Po roku 1973 boli takmer plne zamerané na systém Stratenskej jaskyne, avšak v r. 1999 už na kras vernárskeho pruhu. Od roku 1969 sa členovia klubu aktívne zúčastňovali celoslovenských jaskyniarskych týždňov SSS a iných akcií usporiadaných SSS ako jaskyniarskej školy, lezeckých dní, odborných seminárov, konferencií a valných zhromaždení. Počas Jaskyniarskeho týždňa SSS v roku 1970 členovia klubu iba čiastočne zabezpečovali priebeh na území Slovenského raja, avšak v r. 1977 a 2000 zaisťovali priebeh týždňa v plnom rozsahu pri Dobšinskej ľadovej jaskyni a na Podlesku s prednáškami a exkurziami po povrchu, Stratenskej, Medvedej a Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Spolupracovali sme s jaskyniarskymi skupinami Spišská Belá, Terchová, Dubnica a Banská Bystrica pri pracovných akciách.

Od počiatku členovia klubu vykonávali aplikovaný výskum a prieskum a tiež akcie súvisiace s krasovou a nadväznou problematikou. Boli to: geofyzikálny prieskum od závrtových polí Glacu po Medvediu jaskyňu, na povrchu medzi Stratenskou jaskyňou a Dobšinskou ľadovou jaskyňou, georadarový prieskum medzi Sintrovou a Stratenskou jaskyňou, georadarový prieskum hrúbok ľadovej výplne v Dobšinskej ľadovej jaskyni, geologickotektonický výskum Dobšinskej ľadovej jaskyne a iné. Mimo Slovenský raj významný bol 3 ročný (1977-1979) geologickogeofyzikálny a speleologický prieskum hornej nádrže vodnej elektrárne Čierny Váh. Pre národný park Slovenský raj bol vykonaný inventarizačný geologický, geomorfologický a speleologický prieskum 12 prírodných rezervácií. Prispeli pri spracovaní Územného priemetu ochrany prírody a vypracovali nominačný projekt pre MŽP pre zápis roklín Slovenského raja a Dobšinskej ľadovej jaskyne do zoznamu svetového prírodného dedičstva.

Za významnú súčasť našej práce sme vždy považovali ochranu prírody v súčinnosti so Správou NP Slovenský raj. Železnými dverami sme uzavreli jaskyne: Medvediu, Stratenskú, Okienkovú a Psie diery.Psie diery - budovanie vchodových dverí

Bežná a rozsiahla bola osvetová, odborná a výstavnícka činnosť členov klubu pri propagácii jaskyniarstva medzi mládežou, odborné vystúpenia o výsledkoch a poznatkoch na seminároch, konferenciách aj v zahraničí. Nemalá bola propagácia v rozhlase a televízii. Významné boli účasti na domácich a zahraničných výstavách jaskyniarskej fotografie (prvá, druhé, tretie ceny).

F. Miháľ svojím umeleckým stvárnením (maľovaním) a účasťou na domácich a medzinárodných výstavách úspešne reprezentuje nielen náš klub, ale celú Slovenskú speleologickú spoločnosť a Slovensko.

Členovia klubu sa zúčastnili viacdenných a viactýždňových študijných ciest, exkurzií aj expedícií do zahraničia. Cieľom bolo získavanie poznatkov, skúseností a spolupráca s jaskyniarmi iných krajín. Od roku 1973 sa na väčšine speleologických európskych konferenciách a svetových kongresoch zúčastňovali zástupcovia nášho klubu a väčšinou s odbornými príspevkami.

Kniha Jaskynný systém Stratenskej jaskyneDôležitou prácou bola publikačná činnosť. Vyvrcholením bola monografia o 14 ročnom výskume a prieskume “Jaskynný systém Stratenskej jaskyne”. V roku 2005 vyšla publikácia “Kras Slovenského raja”. Je to výsledok 40 ročného výskumu a prieskumu krasu Slovenského raja. Prispeli sme odbornými poznatkami do mnohých zborníkov konferencií, do periodika Slovenský kras, Spravodaja SSS, periodikách Sinter, Aragonit, Speleofórum, Krásy Slovenska, Geologický průzkum, zahraničných publikácií a časopisov, jaskyniarskymi fotografiami do regionálnych a celoslovenských publikácií. Podieľali sme sa na zostavení monografie národného parku a turistického sprievodcu Slovenský raj.

Členovia a vedenie klubu organizujú nielen vlastnú činnosť, ale niektorí boli a sú členmi predsedníctva a výboru SSS, Ing. J. Tulis bol v rokoch 1991-1999 úspešným predsedom Slovenskej speleologickej spoločnosti a naďalej je jej čestným predsedom, Oľga Miháľová je od r. 1991 členkou výboru SSS a vo Svite organizuje každý rok Speleomíting – je to prezentácia výsledkov jaskyniarskej činnosti slovenských jaskyniarov.

Len stručný prierez činnosti členov klubu nemôže ukázať čo všetko sa skrýva za každou jaskyniarskou akciou počas uplynulých 48 rokov. Aký počet akcií a odpracovaných dní – ako sa pracovalo  v tomto období ukazujú  grafy:

Počet akcií po rokoch

Počet dní po rokochZa tento čas členovia uskutočnili 1576 akcií (priemerne 43 za rok), pričom strávili v jaskyniarskej práci 10606 dní (priemerne 221 dní za rok), v tom však nie je zahrnutý čas a práce venované spracovávaniu dokumentácie, plánov a máp, vyhodnocovaniu vzoriek, geofyzikálnych meraní, fotodokumentácie, administratívnej, organizačnej činnosti a pod.

 

Na takýto rozsah prác treba vynaložiť veľa úsilia, oplývať entuziazmom, vôľou a mať naporúdzi nové myšlienky. Iba ten, kto okúsil ako chutí a teší jaskyniarska práca, môže správne oceniť túto činnosť.

Domnievame sa, že schopnosti členov postavili tento klub na čelné pozície v rámci SSS. Predsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti ocenilo túto prácu čestnými uznaniami za objavné práce v rokoch 1973-1976, za cieľavedomú výskumnú a prieskumnú činnosť v Stratenskej jaskyni v roku 1982 a klub obdržal pamätnú plaketu Správy slovenských jaskýň v roku 1979 za objavenie Stratenskej jaskyne. Aj objavitelia RNDr. V. Košel, CSc. a J. Volek boli ocenení diplomom. Zlatou medailou za rozvoj speleológie boli ocenení Ing. J. Tulis a RNDr. L. Novotný.

Speleologický klub Slovenský raj si prácou za už historických 48 rokov vybudoval uznanie a dobrú pozíciu.

Napísať komentár

  

  

  


*