Udalosti

50. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 22.VII. – 29.VII.2017 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov SKSR. Miesto konania akcie dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prví účastníci prišli už 21. júla. V našom termíne a čiastočne aj na našom táborisku sa chystali uskutočniť trampi svoj zraz. Po vzájomnom oboznámení svojich programov bolo všetko dohodnuté k spokojnosti obidvoch strán. V piatok a v sobotu mali k dispozícii táborisko trampi. Vo večerných hodinách pokračovali trampi so svojim programom na ich táborisku. Účasť na trampskom podujatí využili aj niektorí naši členovia.

Od 22.VII. bežal náš program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 23 členov klubu: Pavol  Balážik, Peter Čížek, prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D., Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladislav Dolejší, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Martin Konársky, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Otília Novotná, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozej Váš, Peter Váš, Peter Vozárik.

14 účastníci patrili rodinným príslušníkom: Aurel Daniel, Agáta Danielová, Zora Konárska, Gréta Konárska, Miriam Kováčová, Andrea Lampartová, Miroslav Machura, Lída Molíková, Zdenka Molíková, Zuzana Sarnová, Lea Sopková, Eliška Smatanová, Viliam Tulis.

Už v prvý pracovný deň začali sondovacie práce v Chodbe reprezentantov Stratenskej jaskyne. Podľa vzniknutej situácie smer, v ktorom sa sonduje je citeľný prievan a smeruje na východ. Celkom tu bolo vykonaných 5 náročných pracovných akcií.

Perspektívne miesto bolo zistené v Priamej chodbe Stratenskej jaskyne. Treba pokračovať v prieskume, ktorý sa ukázal perspektívny a v sondovacích prácach.

V Jazernej chodbe Stratenskej jaskyne pokračovali práce na rozšírení prechodu do Spojky jaskyne Duča. Doterajšie práce potvrdili ich veľkú náročnosť a prácnosť.

Revízna návšteva bola vykonaná v Kanálovej jaskyni č. 26 v Tiesňavách.

V jaskyni Pri čmeliakovi bolo urobené pracovné posúdenie ďalšej činnosti.

V južnej časti Veľkého Meandra bola zaevidovaná, zameraná a zadokumentovaná Jarabinová jaskyňa 20 m dlhá.

Perspektívna Jazvečia jaskyňa bola posúdená a doporučené vykonať v nej sondovacie práce.

Zameraná a zadokumentovaná bola Široká jaskyňa.

Historická štôlňa Samuel bola zameraná a zadokumentovaná v dĺžke 442 m s prevýšením 33 m. Štôlňa Samuel bola razená na prieskum baritovo-sideritovej mineralizácie s cinabaritom a Cu na južnom svahu Ondrejiska. Časť štôlne je vyrazená v krasových dutinách, v ktorých sú vyvinuté sekundárne krasové tvary.

Povrchový prieskum bol vykonaný medzi prepadliskom Duča  a Veľkým Meandrom.

Vo Vlčej jaskyni a v Psích dierach bol vykonaný zoologický výskum.

Do Stratenskej jaskyne boli zorganizované tri exkurzie pre účastníkov týždňa.

Dvere na Okienkovej jaskyni sa po cudzom zásahu do systému nepodarilo otvoriť.

Tento jaskyniarsky týždeň bol jubilejný – 50. zorganizovaný členmi Speleologického klubu Slovanský raj. Svoje jubileum 70. rokov na týždni oslávila aj členka klubu Oľga Miháľová a 50. rokov Zdenka Molíková. Okrem tvrdej práce si účastníci týždňa užili aj niekoľko príjemných a veselých chvíľ.

V sobotu v deň ukončenia týždňa bolo krásne slnečné počasie, takže balili sme suché stany s vyhliadkou budúceho už 51. jaskyniarskeho týždňa.

Do videnia v r. 2018 v Tiesňavách.

Ján Tulis

Fotogaléria z akcie

5. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

5. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 27.I. – 29.I.2017

 Aj v zimnom mesiaci – januári v roku 2017 sme pokračovali v našich zimných zrazoch. 5. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 27.I. – 29.I.2017 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnilo sa ho 22 členov klubu: Pavol Balážik, Ing. Peter Budický, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovorka, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, Peter Pollág, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, Peter Váš, Peter Vozárik. Prítomní boli aj 4 rodinní príslušníci.

Prví účastníci prišli v piatok dopoludnia 27.I.2017. V priebehu dňa boli oštítkované v kaňone Hnilca 4 jaskyne. Vyhľadanie, obhliadnutie a posúdenie vhodných miest v Stratenej na zaparkovanie dvoch maringotiek. Zhodnotené boli viaceré miesta. Ostatní členovia klubu pricestovali v popoludňajších alebo večerných hodinách.

28.I.2017 boli vykonané dve povrchové akcie: povrchový prieskum planiny Pelc –hľadanie výduchov v snehu. Závrt, ktorý sa v lete zdal ako otvorený, bol úplne zasypaný snehom, bez známok prúdenia vzduchu. Ďalšie perspektívne miesto sme nenašli. Druhá štvorčlenná skupina urobila povrchový prieskum ľavého svahu doliny Tiesňavy vo výške 940 – 950 m od Stratenej až po Jaskyňu pri čmeliakovi, tu vystúpali hore na plošinu krasovej planiny a po jej hrane a v SV smere pokračovali dole hrebeňom k železničnej trati v Stratenej. Nebol súvislý snehový pokrov, preto bolo ťažko nájsť výduchy z jaskýň. Zistili iba dve jaskyne: Slnečnú dieru a 3 m dlhú neevidovanú jaskyňu.

O 16. hodine sa začala výročná členská schôdza Speleologického klubu Slovenský raj s prezentáciou činnosti klubu za rok 2016 a plánom na rok 2017. V správe bola zhodnotená celoročná práca  členov klubu. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Stratenskej jaskyni a v jaskyni Duča. V nasledujúcej bohatej diskusii sme prebrali mnohé problémy. Schválením uznesenia o činnosti v uplynulom roku a návrhy a plány na budúci rok 2017 bola schôdza ukončená.

Po večeri stratenského gulášu nasledovalo premietanie zaujímavých vídeí so speleologickou tematikou.

Každý účastník dostal Diplom.

Pri odchode 29.I.2017 sa všetci tešili na budúcoročný 6. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Správu o činnosti speleologického klubu Slovenský raj za rok 2016 si môžete stiahnuť  tu: