Archív článkov

Udalosti

50. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 22.VII. – 29.VII.2017 bol zorganizovaný v poradí už päťdesiaty klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov SKSR. Miesto konania akcie dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v blízkosti Dobšinsko-stratenského jaskynného systému.

Prví účastníci prišli už 21. júla. V našom termíne a čiastočne aj na našom táborisku sa chystali uskutočniť trampi svoj zraz. Po vzájomnom oboznámení svojich programov bolo všetko dohodnuté k spokojnosti obidvoch strán. V piatok a v sobotu mali k dispozícii táborisko trampi. Vo večerných hodinách pokračovali trampi so svojim programom na ich táborisku. Účasť na trampskom podujatí využili aj niektorí naši členovia.

Od 22.VII. bežal náš program bez nejakých rušivých vplyvov.

Týždňa sa zúčastnilo 23 členov klubu: Pavol  Balážik, Peter Čížek, prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D., Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladislav Dolejší, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Martin Konársky, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Otília Novotná, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozej Váš, Peter Váš, Peter Vozárik.

14 účastníci patrili rodinným príslušníkom: Aurel Daniel, Agáta Danielová, Zora Konárska, Gréta Konárska, Miriam Kováčová, Andrea Lampartová, Miroslav Machura, Lída Molíková, Zdenka Molíková, Zuzana Sarnová, Lea Sopková, Eliška Smatanová, Viliam Tulis.

Už v prvý pracovný deň začali sondovacie práce v Chodbe reprezentantov Stratenskej jaskyne. Podľa vzniknutej situácie smer, v ktorom sa sonduje je citeľný prievan a smeruje na východ. Celkom tu bolo vykonaných 5 náročných pracovných akcií.

Perspektívne miesto bolo zistené v Priamej chodbe Stratenskej jaskyne. Treba pokračovať v prieskume, ktorý sa ukázal perspektívny a v sondovacích prácach.

V Jazernej chodbe Stratenskej jaskyne pokračovali práce na rozšírení prechodu do Spojky jaskyne Duča. Doterajšie práce potvrdili ich veľkú náročnosť a prácnosť.

Revízna návšteva bola vykonaná v Kanálovej jaskyni č. 26 v Tiesňavách.

V jaskyni Pri čmeliakovi bolo urobené pracovné posúdenie ďalšej činnosti.

V južnej časti Veľkého Meandra bola zaevidovaná, zameraná a zadokumentovaná Jarabinová jaskyňa 20 m dlhá.

Perspektívna Jazvečia jaskyňa bola posúdená a doporučené vykonať v nej sondovacie práce.

Zameraná a zadokumentovaná bola Široká jaskyňa.

Historická štôlňa Samuel bola zameraná a zadokumentovaná v dĺžke 442 m s prevýšením 33 m. Štôlňa Samuel bola razená na prieskum baritovo-sideritovej mineralizácie s cinabaritom a Cu na južnom svahu Ondrejiska. Časť štôlne je vyrazená v krasových dutinách, v ktorých sú vyvinuté sekundárne krasové tvary.

Povrchový prieskum bol vykonaný medzi prepadliskom Duča  a Veľkým Meandrom.

Vo Vlčej jaskyni a v Psích dierach bol vykonaný zoologický výskum.

Do Stratenskej jaskyne boli zorganizované tri exkurzie pre účastníkov týždňa.

Dvere na Okienkovej jaskyni sa po cudzom zásahu do systému nepodarilo otvoriť.

Tento jaskyniarsky týždeň bol jubilejný – 50. zorganizovaný členmi Speleologického klubu Slovanský raj. Svoje jubileum 70. rokov na týždni oslávila aj členka klubu Oľga Miháľová a 50. rokov Zdenka Molíková. Okrem tvrdej práce si účastníci týždňa užili aj niekoľko príjemných a veselých chvíľ.

V sobotu v deň ukončenia týždňa bolo krásne slnečné počasie, takže balili sme suché stany s vyhliadkou budúceho už 51. jaskyniarskeho týždňa.

Do videnia v r. 2018 v Tiesňavách.

Ján Tulis

Fotogaléria z akcie

5. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

5. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 27.I. – 29.I.2017

 Aj v zimnom mesiaci – januári v roku 2017 sme pokračovali v našich zimných zrazoch. 5. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 27.I. – 29.I.2017 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnilo sa ho 22 členov klubu: Pavol Balážik, Ing. Peter Budický, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovorka, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, Peter Pollág, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, Peter Váš, Peter Vozárik. Prítomní boli aj 4 rodinní príslušníci.

Prví účastníci prišli v piatok dopoludnia 27.I.2017. V priebehu dňa boli oštítkované v kaňone Hnilca 4 jaskyne. Vyhľadanie, obhliadnutie a posúdenie vhodných miest v Stratenej na zaparkovanie dvoch maringotiek. Zhodnotené boli viaceré miesta. Ostatní členovia klubu pricestovali v popoludňajších alebo večerných hodinách.

28.I.2017 boli vykonané dve povrchové akcie: povrchový prieskum planiny Pelc –hľadanie výduchov v snehu. Závrt, ktorý sa v lete zdal ako otvorený, bol úplne zasypaný snehom, bez známok prúdenia vzduchu. Ďalšie perspektívne miesto sme nenašli. Druhá štvorčlenná skupina urobila povrchový prieskum ľavého svahu doliny Tiesňavy vo výške 940 – 950 m od Stratenej až po Jaskyňu pri čmeliakovi, tu vystúpali hore na plošinu krasovej planiny a po jej hrane a v SV smere pokračovali dole hrebeňom k železničnej trati v Stratenej. Nebol súvislý snehový pokrov, preto bolo ťažko nájsť výduchy z jaskýň. Zistili iba dve jaskyne: Slnečnú dieru a 3 m dlhú neevidovanú jaskyňu.

O 16. hodine sa začala výročná členská schôdza Speleologického klubu Slovenský raj s prezentáciou činnosti klubu za rok 2016 a plánom na rok 2017. V správe bola zhodnotená celoročná práca  členov klubu. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Stratenskej jaskyni a v jaskyni Duča. V nasledujúcej bohatej diskusii sme prebrali mnohé problémy. Schválením uznesenia o činnosti v uplynulom roku a návrhy a plány na budúci rok 2017 bola schôdza ukončená.

Po večeri stratenského gulášu nasledovalo premietanie zaujímavých vídeí so speleologickou tematikou.

Každý účastník dostal Diplom.

Pri odchode 29.I.2017 sa všetci tešili na budúcoročný 6. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Správu o činnosti speleologického klubu Slovenský raj za rok 2016 si môžete stiahnuť  tu:

49. jaskyniarsky týždeň Speleologického klubu Slovenský raj

Ján Tulis

V dňoch 30.7. – 6.8.2016 bol naplánovaný klubový jaskyniarsky týždeň v doline Tiesňavy v Slovenskom raji. Prví účastníci prišli už v piatok dopoludnia (29.8.2016) do tábora v doline Tiesňavy. Počasie nám prialo, prevládal slnečný deň.  Kým bolo jasné nebo podarilo sa nám postaviť stany a začal dážď. V tábore boli umiestnené 4 ks WECECKA. Večer sme strávili už pri táboráku pod nepremokavou plachtou.

Týždňa sa zúčastnilo 19 členov klubu, 11 hostí: rodinných príslušníkov členov klubu (manželky, deti…).

Program týždňa bol zameraný na Dobšinsko-stratenský jaskynný systém, na južnú časť Slovenského raja.

V rámci pracovnej činnosti najväčšia pozornosť bola venovaná Jaskyni Duča. Priestory objavené a preskúmané v uplynulom roku – Šťastná priepasť s nadväzujúcimi chodbami – Spojka – smerujúcimi k Stratenskej jaskyni na Jazernú chodbu. Sondovacími prácami v Spojke boli vytvorené podmienky na overenie prúdenia vzduchu zo Spojky do Jazernej chodby. Dymová skúška aj aróma plne potvrdili, že naše predpoklady boli správne. Ďalšie prieskumné práce v Jazernej chodbe tiež potvrdili vyššie uvedené skutočnosti. Je len otázkou času, kedy sa nám podarí prechod z jaskyne Duča do Stratenskej jaskyne.

V Stratenskej jaskyni v Chodbe reprezentantov pokračovalo sondovanie pomocou vrtných prác. Práce pokračujú pomalým tempom.

Do Stratenskej jaskyne sa uskutočnili tri exkurzie pre 12 záujemcov (pracovníci Mestských lesov Dobšiná).

Menší rozsah prác bol vykonaný v Jaskyni pri čmeliakovi, kde je možné pokračovať v sifónovej časti.

V jaskyni Prepadlisko sondovaním sa prekopali do voľného priestoru asi 5×5 m (pôdorys) s výškou 8 m. Strop tvoria zaklinené balvany. Prievan bol smerom do jaskyne. Objavené priestory boli zamerané a zadokumentované v dĺžke 8m.

Do Okienkovej jaskyne boli vykonané dve neúspešné akcie, pri ktorých sa nepodarilo otvoriť dvere na jaskyni.

Stratenská jaskyňa: vchod – dóm Zlomísk – exkurzia a foto a video dokumentácia. Vo vstupných častiach jaskyne bola urobená fotodokumentácia málo známych, ale zaujímavých morfologických a geologických tvarov.

Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej, teplej stravy, pitnej vody  pre účastníkov zabezpečoval Peter Čížek so svojimi pomocníkmi a pohotovostnou službou, technické zaistenie týždňa zabezpečil Braňo Tulis.

Výbor ďakuje všetkým, veľkým aj malým účastníkom za vykonanú prácu, za vykopané kubíky v Jaskyni Duča, v Stratenskej jaskyni a v Prepadlisku, za plné hrnce dobrôt,  za veselú náladu…všetkým za ochotu, ktorou prispeli k úspešnému priebehu jaskyniarskeho týždňa.

Všetci sa tešme na  už jubilejný 50. jaskyniarsky týždeň v roku 2017.

 

Členovia Speleologického klubu Slovenský raj účastníci jaskyniarskeho týždňa:

Pavol Balážik, Ing. Juraj Balčák, Peter Čížek, Prof. Matej Daniel, PhD,  Viktor Daniel, Ing. Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, František Miháľ, Oľga Miháľová, Otília Novotná, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, spolu 19 členov.

Fotogaléria z akcie.

4. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

Zimný mesiac v roku 2016 sa stal pokračovaním našich zimných zrazov. 4. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 5.II. – 7.II.2016 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnilo sa ho 21 členov klubu: Ing. Juraj Balčák, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, prof. RNDr. Matej Daniel, PhD, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc,František Miháľ,Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, Ing.Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing.Peter Smatana, Ing.Branislav Tulis, Ing.Ján Tulis, Ing. Jozef Váš, Peter Vozárik. Prítomní boli aj 4 rodinní príslušníci.

Prví účastníci prišli v piatok 5.II.2016 okolo obeda a pokračovali až do večerných hodín.

V prvé dva dni boli oštítkované štyri jaskyne.

V nedeľu sedemčlenná skupina robila revízny prieskum v Kryštálovej chodbe Stratenskej jaskyne.

6.II.2016 o 17.30 hod. začala výročná členská schôdza s prezentáciou činnosti klubu za rok 2015 a plánom na rok 2016. V správe bola zhodnotená celoročná práca  členov klubu. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Stratenskej jaskyni a v jaskyni Duča. V nasledujúcej bohatej diskusii sme prebrali mnohé problémy.

Každý účastník dostal Diplom.

Pri odchode 1.II.2015 sa všetci tešili na budúcoročný 5. Zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a osobitne hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing.Ján Tulis

predseda SK SR

48. jaskyniarsky týždeň Speleologického klubu Slovenský raj

V dňoch 1. – 8.8.2015 bol pôvodne naplánovaný klubový jaskyniarsky týždeň v doline Tiesňavy v Slovenskom raji. Prví účastníci prišli už v piatok dopoludnia (31.7.2015) do tábora v doline Tiesňavy. Počasie nám prialo, prevládal slnečný deň. V tábore nás čakalo nemilé prekvapenie. Najvhodnejšie lúčne časti pre stany boli riadne rozryté diviakmi.  Kým bolo jasné nebo podarilo sa nám postaviť stany a odviezť autá na vyhradené parkovisko. V tábore boli umiestnené 4 ks JOHNNY WC. V popoludňajších hodinách sme zaistili dovoz materiálu z drevárne v Stratenej. Večer sme strávili už pri táboráku pod nepremokavou plachtou. Prvá noc bola mimoriadne studená, teplota odhadom sa pohybovala okolo nuly.

Týždňa sa zúčastnilo 24 členov klubu, 25 hostí: rodinných príslušníkov členov klubu (manželky, deti, priatelia).

Program týždňa bol zameraný na Dobšinsko-stratenský jaskynný systém, na južnú časť Slovenského raja.

V rámci pracovnej činnosti najväčšia pozornosť bola venovaná Jaskyni Duča. Priestory objavené a preskúmané v tomto roku – Šťastná priepasť s nadväzujúcimi chodbami smerujúcimi k Višňovej chodbe jaskyne Duča, dbočky z Veľkej chodby.Chodby boli zamerané a zdokumentované. Spolu bolo zameraných a zmapovaných330 m  podzemných priestorov.

V Stratenskej jaskyni bolo posúdené ďalšie pokračovanie sondovacích prác v Chodbe reprezentantov. Zadokumentovaná bola sonda vykopaná vo fluviálnych sedimentoch. Prieskum bol vykonaný v časti Pod Mníchom, avšak nové poznatky nepriniesol.

Do Stratenskej jaskyne sa uskutočnili štyri exkurzie pre 14 záujemcov.

Menší rozsah prác bol vykonaný v Jaskyni pri čmeliakovi – školenie pre rozpojovanie hornín.

Sondovacie práce pokračovali v Čižmovej jaskyni.

Oštítkované boli  jaskyne vo Veľkom  meandri v kaňone Hnilca.

Medzi cestným tunelom a Okienkovou jaskyňou bol vykonaný povrchový prieskum. Nové jaskyne neboli zistené.

Vo štvrtok, 6.8.2015 o 17. hod. Ing.Ján Tulisa sním celý tábor oslavoval 80 rokov svojho života. Hlavným chodom boli dva ugrilované moriaky.

Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej, teplej stravy, pitnej vody  pre účastníkov zabezpečoval Peter Čížek so svojimi pomocníkmi a pohotovostnou službou, technické zaistenie týždňa zabezpečil Braňo Tulis.

Účastníkov týždňa postihla veľmi nepríjemná udalosť. 3.8.2015, v pondelok, od 15.  hodinách pobyt RNDr. Ladislava Novotného bol neznámy – stratil sa. Napriek niekoľkodenným  rôznym pátracím akciám sa postihnutého do 5.9.2015 nepodarilo nájsť.

Výbor ďakuje všetkým, veľkým aj malým účastníkom za vykonanú prácu, za vykopané kubíky, za zameranie jaskýň a nových priestorov v Jaskyni Duča, za plné hrnce dobrôt,  za veselú náladu…všetkým za ochotu, ktorou prispeli k úspešnému priebehu jaskyniarskeho týždňa.

Všetci sa tešme na  49. jaskyniarsky týždeň v roku 2016.

 

Členovia Speleologického klubu Slovenský raj účastníci jaskyniarskeho týždňa:

Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Prof. Matej Daniel, PhD,  Viktor Daniel, Ing. Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladislav Dolejší, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc,František Miháľ,Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, RNDr. Ladislav Novotný, Peter Pollág,  Ing.Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing.Branislav Tulis, Ing.Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. Jozef Váš, spolu 24 členov.

Fotogaléria k článku

3. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

Aj v roku 2015 sme sa rozhodli pokračovať v zimných zrazoch. 3. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 29.I. – 1.II.2015 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnilo sa ho 21 členov klubu: Pavol Balážik, Ing. Peter Budický, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, Ing. Miroslav Košík, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, RNDr. Ladislav Novotný, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová. Prítomní boli aj dvaja nečlenovia SSS Martin Škorvánek a Jano z Kysúc, a 3 rodinní príslušníci: Eva Schusterová, p. Smatanová, a Viliam Tulis.

V piatok 30.I.2015 ( v piatok) snehová kalamita spôsobila, že niektorým členom zo smeru Spišská Nová Ves – Mlynky – Stratená sme museli pomáhať prejsť cez sneh od priehrady aj na Dobšinskom kopci. Prejazd cez Vernár už nebol možný. Večer a v noci husto pršalo. Vyvrcholením bolo asi 12 hodinový výpadok elektrickej energie. Nešli už ani mobily. Na druhý deň boli najviac využité lopaty pri odpratávaní snehu z parkoviska a okolia penziónu.

Napriek snehovej kalamite sa uskutočnila akcia v Stratenskej jaskyni: Ľ. Cibula, M. Smatana, P. Smatana, M. Škorvánek, Jano z Kysúc, B. Tulis, N. Tulisová. M. Škorvánek s Janom pomocou lana zliezli Šťastnú priepasť a cez malý otvor prenikli do voľných priestorov – do Višňovej chodby jaskyne Duča. Tým došlo k prepojeniu Jaskyne Duča + Stratenská jaskyňa + Psie diery. V jaskyni Duča bola dosiahnutá dĺžka 823 m a tieto

tri jaskyne dosiahli spolu dĺžku 23 245 m. Ostaní členovia akcie zaisťovali podporu lezcom v priepasti a urobili revízny prieskum v chodbách Pod sprchou a Za sprchou, ktoré by mohli súvisieť s chodbami jaskyne Duča.

V doline Tiesňavy popadali lavíny a vytvorili v potoku hrádze s jazerami cez ktoré museli jaskyniarov zo Stratenskej jaskyne zdolať do pol pása vo vode.

31.1.I.2015 o 16. hod. začala výročná členská schôdza s prezentáciou činnosti klubu za rok 2014 a plánom na rok 2015. V bohatej diskusii sme prejednali mnohé problémy.

Každý účastník dostal Diplom a Plaketu.

Pri odchode 1.II.2015 sa všetci tešili na budúcoročný 4. Zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a osobitne hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Prezentácie zo zimného zrazu si môžete po prihlásení stiahnuť tu.

XLVII. klubový jaskyniarsky týždeň

V dňoch 1. – 10.VIII.2014 bol pôvodne naplánovaný klubový jaskyniarsky týždeň v doline Tiesňavy v Slovenskom raji. Prví účastníci prišli v piatok dopoludnia do tábora v doline Tiesňavy podľa plánu. Príjazdová cesta od parkoviska do tábora bola po predchádzajúcich dažďoch miestami  napitá vodou a pre obyčajné osobné autá dosť riziková. Kým bolo jasné nebo podarilo sa nám postaviť stany a odviezť autá na vyhradené parkovisko vedľa lesnej cesty s tvrdým povrchom. O 12.45 hod začalo pršať. Molíkovci zapadli s autom hneď pri parkovisku. Viliam pomohol s terénnym autom doviezť materiál. Asi po 3 hodinách prestalo pršať, ale cesta do tábora už bola pre autá neprejazdná. Večer sme strávili už pri táboráku pod nepremokavou plachtou.

Týždňa sa zúčastnilo 23 členov klubu, 39 hostí: z toho 10 bývalých členov klubu, 27 rodinných príslušníkov členov klubu (manželky, deti, priatelia…) a dvaja oficiálni hostia: Ing. Peter Holúbek – predseda SSS a RNDr. Dana Šubová, CSc – riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Program týždňa bol zameraný na Jaskynný systém Stratenskej jaskyne, na južnú časť Slovenského raja a na slávnostnú schôdzu pri príležitosti 50. výročia vzniku Speleologického klubu Slovenský raj.

Slávnostný program pri príležitosti 50. výročia vzniku Speleologického klubu Slovenský raj začal 3.VIII.2014. O 14.30 hod otvoril V. Daniel, tajomník lubu, slávnostné stretnutie privítaním prítomných. Predseda klubu Ing. Ján Tulis po uvítaní prítomných na stretnutí pri príležitosti 50. výročia vzniku Speleologického klubu Slovenský raj uviedol, že za 50 rokov klub prešiel rôzne úspešné a menej úspešné obdobia. A o nich si chceme pohovoriť, pospomínať a pozrieť sa aj trochu dopredu, akou cestou by sa mal klub uberať. Zaželal bývalým a súčasným členom klubu, ich rodinným príslušníkom a hosťom príjemný pobyt a nezabudnuteľné zážitky.

Odovzdané boli vyznamenania niektorým členom klubu, ktoré im udelila Slovenská speleologická spoločnosť: Otília Novotná – strieborná medaila; Karel Molík – Čestné uznanie; Ing. Branislav Tulis – Čestné uznanie.

Program pokračoval krstom knižky 50 rokov Speleologického klubu Slovenský raj. Krstiteľom bol Doc. Matej Daniel, PhD. Použitá bola sintrová drvina a voda zo Stratenskej jaskyne.

Prišiel na rad jaskyniarsky guláš a občerstvenie. V družnej besede účastníci strávili príjemné popoludnie.

Podvečer nasledovala prezentácia 50 rokov Speleologického klubu Slovenský raj, v ktorej predseda klubu Ing. Ján Tulis zhodnotil činnosť klubu od jeho vzniku cez 50 ročné obdobie až podnes.

O knižku o Speleologickom klube bol medzi prítomnými mimoriadny záujem a každý účastník si odniesol s knižkou aj peknú spomienku na pobyt medzi jaskyniarmi.

Oslavy pokračovali do skorých ranných hodín.

V rámci pracovnej činnosti najväčšia pozornosť bola venovaná Jaskyne Duča. Priestory objavené v tomto roku – Valentínka, Rysia priepasť a Višňová chodba boli zamerané a zdokumentované. Spolu bolo zameraných a zmapovaných275 mpodzemných priestorov.

Do Stratenskej jaskyne sa uskutočnili štyri exkurzie pre 37 záujemcov.

Menší rozsah prác bol vykonaný v Jaskyni pri čmeliakovi.

Oštítkované boli 2 jaskyne na Pelci  s 6  jaskýň na planine Skala.

5.VIII.2014 okolo 15. hod. sa strhla búrka – lejak s výdatným dažďom, trochu ľadovca. Vytopilo niektoré stany. Molíkovcom sa zlomila tyčka na stane, Miháľovci odišli domov sa usušiť, ale  stan im nepremokol.

Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej, teplej stravy, pitnej vody  pre účastníkov zabezpečoval Peter Čížek so svojimi pomocníkmi a pohotovostnou službou, technické zaistenie týždňa zabezpečil Braňo Tulis.

Výbor ďakuje všetkým, veľkým aj malým účastníkom za vykonanú prácu, za vykopané kubíky, za zameranie jaskýň a nových priestorov v Jaskyni Duča, za plné hrnce dobrôt,  za veselú náladu…všetkým za ochotu, ktorou prispeli k úspešnému priebehu jaskyniarskeho týždňa.

Všetci sa tešme na  XLVIII. jaskyniarsky týždeň v roku 2015.

 

Členovia Speleologického klubu Slovenský raj účastníci jaskyniarskeho týždňa:

Ing. Juraj Balčák, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Doc. Matej Daniel, PhD,  Viktor Daniel, Ing. Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladislav Dolejší, Pavel Hovorka, RNDr. Vladimír Košel, CSc, Ing. Miroslav Košík, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, RNDr. Ladislav Novotný, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová.

 

2. Zimný pracovný zraz

2. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 31.I. – 2.II.2014

Po dobrých skúsenostiach z minulého roku sme sa rozhodli pokračovať v zimných zrazoch. Aj v tomto roku 2. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 31.I. – 2.II.2014 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčastnilo sa 23 členov klubu: Ing. Juraj Balčák, Ing. Peter Budický, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Miroslav Košík, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná, RNDr. Ladislav Novotný, Peter Pollág, Ladislav Scheirich, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová a piati rodinní príslušníci: Katarína Anďalová, Eva Schusterová, Ivana Sopková, Lea Sopková, Ing. Mária Tulisová.

Pracovnou náplňou bolo štítkovanie jaskýň na planine Pelc – v jej vrchnej časti, práca v Stratenskej jaskyni. Snehové podmienky -  málo snehu dovoľovali využiť v teréne lyže – bežky len obmedzene.

Osadené štítkami boli jaskyne Dobývka Fe rudy, V brale, Diera v streche, Motýlia a Strmá jaskyňa. Pre všetky jaskyne boli zmerané súradnice vchodov a fotodokumentácia pozície jaskyne.

V Stratenskej jaskyni sa uskutočnila akcia v Chodbe reprezentantov. Okrem sondovania pripojená bola na bod 1825 diera s prievanom.

1.II.2014 o 17. hod. začala výročná členská schôdza s prezentáciou činnosti klubu za rok 2013 a plánom na rok 2014. V bohatej diskusii sme prejednali mnohé problémy.

Každý účastník dostal Diplom a Plaketu.

Pri odchode 2.II.2014 sa všetci tešili na budúcoročný 3. Zimný  zraz.

Ďakujem všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a osobitne hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

Predseda SK SR

Foto: Karolína Danielová, Oľga Miháľová

Dokumentácia z členskej schôdze 
(dostupná po prihlásení)

Zimný pracovný zraz 2013

Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 23. – 27.I.2013

Po objavení Stratenskej jaskyne sa Stratená, malá obec učupená v kaňone Hnilca v podnoží krasových planín Pelc, Duča a Havrania skala, sa stala naším dočasným domovom.

Všetky naše jaskyniarske akcie sa končili v starej stratenskej krčme. Hlavne v zime sa bolo treba ohriať pri rozpálenej peci a praskajúcom dreve v ohni. Domáci stratenčania nás už brali ako svojich. Náš vzťah k Stratenej a jej občanom sa stal veľmi srdečný. Preto aj naše terajšie zimné stretnutie sa mohlo uskutočniť iba v Stratenej. A tak vracajúc sa v spomienkach do minulosť zišli sme sa v Stratenej v penzióne Borovica na Prvom zimnom zraze jaskyniarov Speleologického klubu Slovenský raj.

Nápad to bol Braňa Tulisa a veru napriek tomu, že mal od prvej chvíle od nás plnú podporu v kútiku duše  bola aj určitá obava z neúspechu. Veď ľudia už aj spohodlneli, komu by sa chcelo v zime, v snehu brodiť sa do Stratenskej jaskyne.

Ubytovaní sme boli v penzióne Borovica, kde sa o nás vzorne postarali.

Zraz bol naplánovaný od 23. do 27.I.2013. Po odsúhlasení zrazu sme k nemu pridali aj uskutočniť výročnú členskú schôdzu členov klubu.

Myslím, že v určenom termíne sa nám nikto neprihlásil. Ale 10.XII.2012 sme  mohli zaregistrovať  17 účastníkov.

Schádzali sme sa po 2 – 3 od 23.I.2013, ale za dva dni sme boli už skoro v plnom počte. Aby som sa priznal, najväčšiu obavu som mal z účasti. Každý  si hradil sám všetky výlohy.

Prírodné podmienky sa ukázali horšie ako sme predpokladali. Záľaha snehu, neprechodené ani turistické chodníky, ani na bežkách sa nedalo prebrodiť. Prvý prechod k Startenskej jaskyni trval 4 hodiny, keď v lete vybehnete za 45 – 60 minút.

Ako sa však ukázalo naše obavy boli neopodstatnené. Do Stratenskej jaskyne sme urobili dve vychádzky s 10 jaskyniarmi. Aj na povrchu v hlbokom snehu sa uskutočnil prieskum nádejných miest, kde sa očakávali výduchy teplého jaskynného vzduchu v zasneženom teréne.

26.I.2013 o 16. hod. začala výročná členská schôdza. Správa o činnosti za uplynulí rok a plán na rok 2013 sa nečítali z papiera., ale formou prezentácie, doplnené fotografiami, mapami a tabuľkami.  Už dávno sme na schôdzi nezažili taký záujem a takú vecnú diskusiu.

Po schôdzi sme si pochutnali na Stratenskom guláši.

Zrazu sa celkom zúčastnilo 25 členov klubu a 3 rodinní príslušníci.

Žiadne prevratné výsledky sme nedosiahli, ale každý bol spokojný, že sme sa stretli, že sme boli spolu.

Každý účastník dostal zo zimného zrazu na pamiatku Diplom a Plaketu.

Ráno 27.I.2013 sme sa rozchádzali so želaním do videnia na 2. Zimnom zraze v roku 2014.

Čo povedať na záver? V prvom rade v mene všetkých účastníkov ďakujem organizátorovi  Ing. Braňovi  Tulisovi za jedinečný nápad a jeho úspešnú realizáciu a ostatným ďakujem za účasť, za vytvorenie veľmi príjemného, tvorivého a kamarátskeho prostredia.

 

Ing. Ján Tulis
predseda SKSR

Fotogaléria z akcie:

 

V prílohe je krátka prezentácia s obrázkami:

XLV. Jaskyniarský týždeň Speleologického klubu Slovenský raj

     3.VIII.2012 sme sa stretli na našom táborisku v doline Tiesňavy v Slovenskom raji. Privítalo nás slnečné počasie, ale už okolo obeda sa spoza  Duče prihnal tmavý mrak, ktorý nás pristihol nepripravených a stany sme „dorábali“ už počas poriadneho dažďa. Poobede sa vyčasilo a v sobotu sme sa už niektorí vybrali na pracovné akcie. V sobotu sa situácia zopakovala. Okolo 14 hod. sa strhla poriadna búrka s výdatným ľadovcom. Prívalová voda v potoku vymietla „chladničku“ v potoku a odplavila niektorým členom potraviny a nápoje uložené v potoku. Navečer po opadnutí  vody v potoku sa niektorí vydali hľadať odplavené potraviny. A veru sa to vyplatilo. Nájdených 20 plechoviek  nápoja a balík jogurtov bol ich odmenou. V ďalších dňoch až do soboty sa žiadne mimoriadne situácie nevyskytli. V sobotu 11.VIII.2012 o 4 hod. ráno  sa začal veľmi tichý a jemný dážď,  pokračoval s prestávkami a z hodiny na hodinu sa zväčšoval, až poriadne lialo. Takže začínali sme v piatok v daždi a v ďalšiu sobotu končili v slušnom lejaku.

     Týždňa sa zúčastnilo 23 členov klubu, 19 rodinných príslušníkov členov klubu (manželky, deti, priateľky, známi …).

Pracovne bol týždeň zameraný na zameriavanie vchodov známych jaskýň. Spolu bolo zameraných  vyše 40  jaskýň.  V Stratenskej jaskyni pokračovalo  sondovanie v Chodbe reprezentantov a v Meandrovom dóme. Pokračovalo aj sondovanie v jaskyni U čmeliaka a v Sintrovej.  U čmeliaka sa dosiahol najväčší efekt  zistením v jaskyni riečnych štrkov, ktoré zvýšili perspektívnosť lokality. Taktiež sa sondovalo v zimnom  výduchu neďaleko jaskyne U čmeliaka a v Čižmovej jaskyni na Pelci. Meračsky bol pripojený Hlboký dóm Stratenskej jaskyne na známe body.

Členovia Horskej  záchrannej služby pod vedením Ivana Račku nainštalovala v Chodbe reprezentantov novú kotvu  pre lano, ktoré by slúžilo v prípade havárie železných rebríkov. V Jazernej priepasti bolo v pláne vybudovať lanové premostenie, avšak dve kotvy – nity boli nainštalované len do stropu nad okrajom priepasti.

Vo štvrtok vo večerných hodinách sme si pozreli prezentáciu o krase, jaskynnom systéme Stratenskej jaskyne a o jeho kartografickom zobrazení.

Prítomní jubilanti P. Čížek (60 rokov), a Ladislav Novotný (75 rokov) oslávili v stredu svoj sviatok spoločným posedením pri upečenej šunke a vychladených nápojoch..

Piatok bol venovaný exkurzii do Stratenskej jaskyne, ktorej sa zúčastnili niektorí rodinní príslušníci, ich kamaráti, zástupca riaditeľa Národného parku Slovenský raj s dvoma deťmi, 3 zamestnanci – geológovia firmy Ludovika-energy zo Spišskej Novej Vsi s dvoma priateľkami.

Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej, teplej stravy pre účastníkov zabezpečoval P. Čížek.

Za celú akciu nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam.

Výbor ďakuje všetkým, veľkým aj malým účastníkom za vykonanú prácu, za vykopané kubíky, za zameranie jaskýň a Hlbokého dómu, za plné hrnce dobrôt, muzikantom za veselú náladu…všetkým za ochotu, ktorou prispeli k úspešnému priebehu jaskyniarskeho týždňa.

Tešme sa všetci na  XLVI. jaskyniarsky týždeň v roku 2013.

 

Ján Tulis