Archív článkov

Udalosti

8. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj

8. Zimný pracovný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj v Stratenej v dňoch 31.I. – 2.II.2020

 

Už  8. zimný zraz členov Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 31.I. – 2.II.2020 v Starej krčme v Stratenej. Ubytovanie bolo zaistené v penzióne Lesanka. Prítomní boli títo členovia klubu: Pavol Balážik, Ing. Juraj Balčák, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína Danielová, Miloš Greisel, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, František Miháľ, Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Ing. Peter Schuster, Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Ing. Jozef Váš, Peter Vozárik. Spolu 20 členov a dvaja rodinní príslušníci.

Stretnutie začalo v piatok  31.I.2020. Uskutočnila sa pracovná akcia v Hansjakubovej. Povrchová akcia bola zameraná na fotodokumentáciu a osadenie evidenčných štítkov  jaskýň: Úzka diera a Nízka diera. Ostatní členovia klubu pricestovali v popoludňajších alebo večerných hodinách alebo na druhý deň.

1.II.2020 boli vykonané dve povrchové akcie: v Hansjakubovej boli fotodokumentované a označené evidenčným štítkom Okno Štrbáková a Abri Štrbáková. Pre všetky jaskyne boli zamerané súradnice.

Ďalšia povrchová akcia bola dolinka nad západným portálom cestného tunela v kaňone Hnilca. Tu sme sa najprv zastavili pri krasovom prameni vytekajúcom tesne nad úrovňou hladiny rieky Hnilec asi 150 m západne od portálu cestného tunela, toto považujeme za výver zo Stratenskej jaskyne. Krasový prameň tu vyteká na okraji umelo upraveného svahu pod železničným násypom a preto je ďalší prieskum tohto miesta značne obmedzený. Od krasového prameňa sme pokračovali do dolinky nad týmto prameňom (západnejšia z dvoch susediacich) kde sme skontrolovali výduch pod skalnou stenou. Tento výduch bol lokalizovaný už aj na predošlých akciách (Pavel a Peter Hovorka – január 2020) a aj teraz bolo pekne vidieť vyzrážanú srieň na mieste prúdenia teplého vzduchu. Výduch sa nachádza v nadmorskej výške približne 835 m n. m. a toto miesto plánujeme v letných mesiacoch podrobnejšie preskúmať. Od tohto miesta sme potom vystúpali po dolinke do nadmorskej výšky 920 metrov a potom sme približne v tejto výške pokračovali smerom na východ ponad cestný tunel až k východnému portálu tunela.

Ďalšou lokalitou bola krasová planina Skala. Na juhozápadnom svahu sme našli relatívne veľké prepadlisko s rozmermi asi 30 x 30 metrov. Priamo na tomto mieste sme nevedeli posúdiť, či táto veľká jama bola vytvorená prirodzeným spôsobom, alebo umelým zásahom človeka (lom?). Veľká hĺbka asi 7 metrov pri spodnom okraji (asi 20 metrov pri hornom okraji) a chýbajúca cesta na odvoz materiálu nás skôr nabádala k záveru, že išlo o prirodzený prepad. Blízkosť druhého takého miesta (asi 100 m JZ), ktoré bolo už zreteľne vytvorené človekom (cesta k lomovej stene, halda) nás však nechala o pôvode vzniku pochybovať. Toto miesto by bolo vhodné ešte navštíviť pri veľkých mrazoch, či sa náhodou na dne neobjavia stopy po prúdení teplého vzduchu.

O 16. hodine sa začala výročná členská schôdza Speleologického klubu Slovenský raj. Účastníci schôdze boli oboznámení s celoročnou činnosťou v roku 2019, hospodárením klubu a predložený bol plán práce na rok 2020. Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleologického prieskumu v Dobšinsko-stratenskom jaskynnom systéme a v iných perspektívnych lokalitách Slovenského raja. V nasledujúcej diskusii sme prebrali problémy práce klubu hlavne technologické postupy sondovania a metodiku speleologického prieskumu.

Schválením uznesenia o činnosti v uplynulom roku a návrhy a plány na budúci rok 2020 bola schôdza ukončená.

Pred večerou nasledovala gratulácia a oslava nášho jubilanta – 85 rokov Ing. Jána Tulisa.

Pri dobrej večeri pokračovali dielčie diskusie a nezabudnuteľné zážitky.

Každý účastník dostal Diplom.

Pri odchode 2.II.2020 sa všetci tešili na nasledujúci 9. zimný  zraz.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia a zvlášť hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Ing. Ján Tulis

predseda SK SR

Fotografie z akcie

Komentáre sú uzatvorené.